แนวคิดความเป็นมา


โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากรจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านมายังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นอยู่ระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากการนิเทศติดตามผลส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดแคลนสื่อการเรียนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะครูผู้สอนที่มีทักษะการใช้ ICT ตลอดจนการขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่เขต1ได้จัดสรรรถโมบายคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง และสื่อการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา จึงได้นำมาบริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ใช้ประโยชน์ในการจัดเรียนการสอนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถนำไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอนด้าน ICT ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นแหล่งเรียนรู้จากสื่อ ICT ได้อย่างหลากหลาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น