วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสเรียนสาระเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน

2.เพื่อให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อ ICTได้ใช้สื่อที่มีอยู่ในรถโมบายคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน

3.เพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนที่มีความพร้อม และต้องการ สนใจที่จะพัฒนา ตามหลักสูตรพิเศษที่ครูประจำรถโมบายจัดขึ้น

กลุ่มเป้าหมายในการนำ Best Practice ไปใช้

1.นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ไม่ได้เรียนสาระเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.โรงเรียนขนาดเล็กที่มีสื่อการเรียนรู้ ICT ไม่พอเพียง หรือไม่มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง

3.นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้เรียน ICT ตามหลักสูตรแล้ว แต่ต้องการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้น หรือต้องการเรียนรู้ในหลักสูตรที่สนใจ


ขั้นตอนการพัฒนา

1.ศึกษาสภาพ และความต้องการ

2.วางแผนการให้บริการรถโมบายคอมพิวเตอร์

3.จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน ICT

4.จัดหาบุคลากร และสื่อการเรียนรู้ ประจำรถโมบายคอมพิวเตอร์

5.ประชุมสัมมนาครู และสื่อการเรียนรู้ ประจำรถโมบายคอมพิวเตอร์

6.ให้บริการเพื่อจัดการดรียนการสอน

7.ติดตามประเมินผล และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน