รายละเอียด


1.สำรวจสภาพความพร้อม และความต้องการด้าน ICT และสื่อการเรียนการสอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก

2.วางแผนการให้บริการรถโมบายคอมพิวเตอร์โดยจัดให้บริการแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนมากเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ยังจัดกับโรงเรียนที่มีกิจกรรมพิเศษ เช่น สัปดาห์ภาษาไทย สัปดาห์วิทยาศาสตร์

3.จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ โดยจัดเป็นหลักสูตร 3 ลักษณะ ดังนี้

     3.1หลักสูตรการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยีและสารสนเทศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน เครื่องคอมพิวเตอร์หรือขาดแคลนครูที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งละ 3 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 18ชั่วโมงซึ่งเท่ากับการเรียนการสอนตามหลักสูตรใน 1 ภาคเรียน ส่วนการวัดผลการเรียน ให้ครูเป็นผู้ดำเนินการ

     3.2หลักสูตรการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ตามความสนใจ จัดให้สำหรับโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามหลักสูตร แต่ต้องการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น หรือต้องการพัฒนาในเรื่องที่นักเรียนสนใจ เช่น การเขียนเว็ปไซต์ งานกราฟิค แอนนิเมชั่น เป็นต้น

     3.3การใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยได้จัดหาสื่อเพิ่มเติมทุกปี และรวบรวมสื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ จัดไว้เป็นหมวดหมู่สะดวกในการค้นหา และนำรายการสื่อเผยแพร่ทางเว็ปไซต์